2013 Emory Medal Ceremony - 11.12.13 - EmoryAlumni